เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น


📌วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ⏰เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

คณะกรรมการประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น ลงพื้นที่ตวจสุขภาพทางการคลังเทศบาลตำบลชะมาย จำนวน ๕ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ๑.ด้านการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ด้านการควบคุมและตรวจสอบทางการคลัง ๔.ด้านการบัญชี ๕.ด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12