เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย


วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 📌นายวินัย ชาญอาวุธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้ งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล จัดการประชุมดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 👉เพื่อกำหนดทิศทางการศึกษา และการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้านการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา 📌โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมเกียรติ รัตนบุรี วิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12
2021-06-25
2021-06-24
2021-06-23
2021-06-22
2021-06-22
2021-06-15
2021-06-11