เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การแถลงนโยบายของนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย


วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

สภาเทศบาลตำบลชะมาย เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีวาระการประชุม การแถลงนโยบายของนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ต่อสภาเทศบาลตำบลชะมาย การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลมาเป็นตัวแทนในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย และวาระอื่นๆ

2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12
2021-06-25
2021-06-24
2021-06-23
2021-06-22
2021-06-22
2021-06-15
2021-06-11