เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ ตลาดนัดเอกชนปั๊มถาวรทุ่งสง ร่วมกัน ทำความสะอาดพื้นตลาดนัดปั๊มถาวรทุ่งสง


เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ ตลาดนัดเอกชนปั๊มถาวรทุ่งสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ คณะกรรมการชุมชนในหมู่ที่ ๘ อสม.ต.ชะมาย ตลอดถึงจิตอาสาประชาชนทั่วไป ร่วมกัน ทำความสะอาดพื้นตลาดนัดปั๊มถาวรทุ่งสง #ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

2021-06-15
2021-06-11
2021-06-08
2021-06-01
2021-05-25
2021-05-11
2021-05-08
2021-05-05
2021-04-29
2021-04-08