เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ ตลาดนัดเอกชนปั๊มถาวรทุ่งสง ร่วมกัน ทำความสะอาดพื้นตลาดนัดปั๊มถาวรทุ่งสง


เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ ตลาดนัดเอกชนปั๊มถาวรทุ่งสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ คณะกรรมการชุมชนในหมู่ที่ ๘ อสม.ต.ชะมาย ตลอดถึงจิตอาสาประชาชนทั่วไป ร่วมกัน ทำความสะอาดพื้นตลาดนัดปั๊มถาวรทุ่งสง #ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12