เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลชะมายประจำปีงบประมาณ 2564(ครั้งที่ 1)


ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชะมาย

    นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลชะมาย เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ประกอบด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ และตัวแทนประชาชนด้านต่างๆ ในการนำเสนอ พิจารณา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แผนพัฒนาท้องถิ่น

พร้อมทั้งได้มีการเสนอรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงเทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมเทศบัติตลาด ขยะติดเชื้อ

2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27