เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมประชาคมเทศบาลตำบลชะมายประจำปีงบประมาณ 2564(ครั้งที่ 1)


ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชะมาย

    นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลชะมาย เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ประกอบด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ และตัวแทนประชาชนด้านต่างๆ ในการนำเสนอ พิจารณา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แผนพัฒนาท้องถิ่น

พร้อมทั้งได้มีการเสนอรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงเทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมเทศบัติตลาด ขยะติดเชื้อ

2021-06-15
2021-06-11
2021-06-08
2021-06-01
2021-05-25
2021-05-11
2021-05-08
2021-05-05
2021-04-29
2021-04-08