เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมายได้มีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิญชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส


นายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิญชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนดี และให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง ในการปลุกกระแสสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม

2021-06-15
2021-06-11
2021-06-08
2021-06-01
2021-05-25
2021-05-11
2021-05-08
2021-05-05
2021-04-29
2021-04-08