เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมายได้มีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิญชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส


นายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิญชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนดี และให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง ในการปลุกกระแสสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม

2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27