เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย


วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

-คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ในระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ. อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12