เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย


วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

-คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ในระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ. อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

2021-06-15
2021-06-11
2021-06-08
2021-06-01
2021-05-25
2021-05-11
2021-05-08
2021-05-05
2021-04-29
2021-04-08