เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563


เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

เทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำวัดเขากลาย หมู่ที่ 3 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชน

2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12