เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ


เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 เทศบาลตำบลชะมาย โดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลชะมาย และสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง ได้จัดโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ ให้กับประชาชนในตำบลชะมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับเกษตรกรจากการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษพืชและขยะสดไว้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรรวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน โดยมีสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลดาวเทียมจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมบันทึกข่าวเพื่อเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมาย
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05