เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ภารกิจผลิตหน้ากากผ้าเพื่อประชาชน พื้นที่หมู่ 8 ตำบลชะมาย


...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย ครู ก ลงพื้นที่หมู่ 8 ตำบลชะมาย ร่วมกับทีมงานผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน อสม. ตัวแทนชุมชนจิตอาสา ช่างเย็บผ้า กองทุนหมู่บ้านหมู่8

#พร้อม

#ภารกิจหน้ากากผ้าเพื่อประชาชน

#โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19)

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05