เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามหลักเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล


...การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามหลักเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล

...เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปและตามแบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะปี พ.ศ. 2563 ตามเกณฑ์ชี้วัดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดการประเมิน แบบรวบรวมข้อมูลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาล ปี พ.ศ. 2563

ในวันที่ 19 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05