เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมของประธานสภาฯ


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2553 นายวันชัย รัตนบุรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายในฐานะคณะอนุกรรมาธิการศิลปวัฒนธรรมและประเพณี สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการไปตรวจราชการที่จังหวัดสุโขทัยลและพิษณุโลก
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25