เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2562


...กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย
สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care (LTC) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM) และ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver : CG) ออกเยี่ยมเพื่อมอบอุปกรณ์ ในโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2562

ในวันที่ 31 มกราคม 2563
ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-05