เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


   การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25