เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


"นักบัญชีสำนึกรักบ้านเกิด"


   นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ไสใหญ่) คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการบัญชี ได้ดำเนินโครงงาน "นักบัญชีสำนึกรักบ้านเกิด" โดยได้กำหนดกลุ่มเครื่องแกงตำบลชะมาย เป็นกลุ่มเป้าหมายในการให้ความรู้ การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ให้กับสมาชิกของกลุ่มเครื่องแกงตำบลชะมาย วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ อาคารกลุ่มเครื่องแกงหมู่ที่ 7 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช




2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25