เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การประชุมคณะกรรมการตรวจสภาพกิจการที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน


   การประชุมคณะกรรมการตรวจสภาพกิจการที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพิจารณาก่อนออกใบอนุญาต ตามแนวทางของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ.2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562

         
         ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25