เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ประจำปี พ.ศ. 2554


เมื่อวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย โดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสตรี กลุ่มอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชน จึงได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับคนในชุมชนได้มีความรักความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีความสุข
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25