เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562


...เทศบาลตำบลชะมาย รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2562 โดยมีทีมผู้ประเมินมาจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อนามัย ที่ 11 นครศรีธรรมราช ซึ่งการประเมิน 4 หมวด 6 กิจกรรม ประกอบด้วย - ด้านการจัดการการสุขาภิบาลอาหาร - ด้านการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค - ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล - ด้านการจัดการมูลฝอย
2021-05-11
2021-05-08
2021-05-05
2021-04-29
2021-04-08
2021-04-08
2021-03-30
2021-02-09
2021-02-08
2020-12-22