เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 2562


กรมปศุสัตว์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันนี้(4ก.ค.62) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย จังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอทุ่งสง นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย นายเมษยน ชีวะเสรีชล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสนั่น บุญชุม ปศุสัตว์อำเภอทุ่งสง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชะมายเข้าร่วม โอกาสนี้ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรตินั้น เพื่อสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และสามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขแมวจรจัดตามที่สาธารณะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ขอให้ทุกภาคส่วนตั้งใจและร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ จากนั้นประธานในพิธีได้ทำการมอบหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 8 คน หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะ ได้ลงพื้นที่ ณ วัดเขากลาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ท่ามกลางประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการ
2021-05-11
2021-05-08
2021-05-05
2021-04-29
2021-04-08
2021-04-08
2021-03-30
2021-02-09
2021-02-08
2020-12-22