เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการจัดเวทีประชาคมประจำปี 2554


เมื่อวันที่ 4 - 15 มีนาคม 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมายจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2555-2557 พร้อมทั้งออกรับบริการชำระภาษีในพื้นที่ตำบลชะมาย
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25