เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562


คณะอนุกรรมการมาประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลชะมาย - เยี่ยมชมกิจกรรมโครงการ การพัฒนาด้านสุขภาพคนชะมายสุขกายสบายใจด้วยการออกกำลังกายตาราง 9 ช่อง ณ ศาลาเอนกประสงค์เขาตาเล่ง หมู่ที่ 8 - เยี่ยมชมสภาพโดยรวม และการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวของชุมชนเมือง ณ สวนสาธารณะเขาตาเล่ง และเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน หมู่ที่ 8 - เยี่ยมชมการดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช - เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการต่างๆ และเยี่ยมชมสำนักงานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การให้บริการประชาชน และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชะมาย - เยี่ยมชมการดำเนินงานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยขัน ร่วมกับภาคีเครือข่ายศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลชะมายและจิตอาสาด้านเด็กและเยาวชน - เยี่ยมชมสภาพโดยรวมของชุมชน/หมู่บ้าน วัด โรงเรียน และโรงงาน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านเขากลาย
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05