เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการร้านชำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค ปี 2562


   นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มาเป็นประธานในพิธิเปิดโครงการร้านชำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค ปี 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย

   โดยนางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย ได้ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมายเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2556

   ซึ่งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลชะมาย จัดโครงการฯโดยอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านชำ มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ไม่มีสารเคมีอันตรายเจือปน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากการอุปโภคและบริโภค ไม่ก่อให้เกิดโรค และอันตรายต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ตำบลชะมาย

2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18