เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการร้านชำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค ปี 2562


   นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มาเป็นประธานในพิธิเปิดโครงการร้านชำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค ปี 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย

   โดยนางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย ได้ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมายเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2556

   ซึ่งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลชะมาย จัดโครงการฯโดยอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านชำ มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ไม่มีสารเคมีอันตรายเจือปน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากการอุปโภคและบริโภค ไม่ก่อให้เกิดโรค และอันตรายต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ตำบลชะมาย

2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12