เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562


                 เทศบาลตำบลชะมาย จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยการสนธิกำลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. อปพร. ชุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย(OTOS) ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ สถานีตำรวจในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ราษฎรอาสา กลุ่มพลังมวลชน ฯลฯ ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน จุดตรวจ ด่านตรวจร่วม ผู้ใช้เส้นทาง ชุดลาดตระเวนป้องปรามในพื้นที่ ตามมาตรการและแผนป้องกันภัยอำเภอทุ่งสง บริเวณแยกบ้านหนองหว้า ถนนสายเอเชีย 41 และสถานที่จุดเสี่ยงภัยอื่นๆ ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์เฉพาะหน้า เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18