เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมายจัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ


เมื่อวันที่ 1 ธัีนวาคม 2554 เทศบาลตำบลชะมาย ได้จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติขึ้่น โดยมีกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะมาย โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลและชุมชน มีกิจกรมการแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะมายและกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อคุณพ่อ โดยมีตัวแทนพ่อและลูกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06