เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ 2559


เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ วัดเขากลาย เทศบาลตำบลชะมายได้จัดโครงการประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อสร้างความตระหนักทางการพัฒนาจิตใจ โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12