เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ สปสช.
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5รอบสมเด็จพระเทพฯ ขอเชิญสวมเสื้อสีม่วงตลอดเดือนเมษายน
กฏหมายน่ารู้
งานบริการเทศบาล
ข่าวด่วน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย
 

นายธำรงค์ศักด์ ชาญอาวุธ
ประธานสภา

นายสมนึก เกิดช่วย
รองประธานสภา
 

 

 
นางสวาท ณ สุวรรณ
 
 
เลขานุการสภา
 


 

นายสมนึก เกิดช่วย
นายเดชณ์ ชาญอาวุธ
นายธรรมนูญ จุติชอบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


 

นางสวาท ณ สุวรรณ
นายพรรษา วิเศษอักอักษร
นายสุรศักดิ์ เดชะราช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


 

นายประสงค์ พรหมวันรตน์
นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
นายธำรงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2


 

นายสมคิด จุ้ยนุ่น
นายสลัด พรหมดนตรี
นายทวีศักดิ์ ปานมี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2