เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย
 

นายธำรงค์ศักด์ ชาญอาวุธ
ประธานสภา

นายสมนึก เกิดช่วย
รองประธานสภา
 

 

 
นางสวาท ณ สุวรรณ
 
 
เลขานุการสภา
 


 

นายสมนึก เกิดช่วย
นายเดชณ์ ชาญอาวุธ
นายธรรมนูญ จุติชอบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


 

นางสวาท ณ สุวรรณ
นายพรรษา วิเศษอักอักษร
นายสุรศักดิ์ เดชะราช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


 

นายประสงค์ พรหมวันรตน์
นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
นายธำรงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2


 

นายสมคิด จุ้ยนุ่น
นายสลัด พรหมดนตรี
นายทวีศักดิ์ ปานมี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2