เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน 6เดือน/ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบระมาณ รอบ 6เดือน/ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
อำนาจหน้าที่
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
รีสอร์ทผู้สูงอายุ

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย
  โทรศัพท์ +  075-466614
  อีเมล์ +  chamai-999@hotmail.com
 
  ชื่อ +
นายสุทธิพร รสมาลี
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย
  โทรศัพท์ +  075-466614
  อีเมล์ +  chamai-999@hotmail.com
 
  ชื่อ +
นายปรีชา บุญรักษา
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย
  โทรศัพท์ +  075-466614
  อีเมล์ +  chamai-999@hotmail.com
 
  ชื่อ +
นางเติมสิริ  รัตนบุรี
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  075-466614
  อีเมล์ +  chamai-999@hotmail.com
 
  ชื่อ +
นางสุนีย์ เทพคง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  075-466614
  อีเมล์ +  chamai-999@hotmail.com
 
  ชื่อ +
นายรักพงษ์  จารุภูมิ
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  075-466614
  อีเมล์ +  chamai-999@hotmail.com
 
  ชื่อ +
นางจริยาวดี  วิเชียรเชื้อ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  075-466614
  อีเมล์ +  chamai-999@hotmail.com
 
  ชื่อ +
นางนาถยา  ชัยกิจ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
  โทรศัพท์ +  075-466614
  อีเมล์ +  chamai-999@hotmail.com